Ningen gaku toshi teno Rikûru testsugaku, KUME, Hiroshi


Ningengaku to shite no Rikûru testsugaku, Myutosu, Rogoso, Purakushisu [Anthropologie philosophique de Paul Ricœur, Mythos, Logos, Praxis]
/ KUME, Hiroshi
Tokyo: SerikaShobô, 2016